Používate nepodporovaný prehliadač - stránka funguje v obmedzenom režime. Pre správne fungovanie stránky použite napr. mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobne.

Používate nepodporovaný prehliadač - stránka funguje v obmedzenom režime. Pre správne fungovanie stránky použite napr. mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobne.

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)


Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobnýchúdajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je

ELPRO, s.r.o.

Napájadlá 19, 040 12 Košice

IČO: 31718604, IČ DPH SK2020482134

telefón: +421 55 623 10 93

e-mail: elpro@elpro-ke.sk (prevádzkovateľ).

Zodpovedná osoba (e-mail): zodpovednaosoba@elpro-ke.sk

Účel spracúvania osobných údajov: bezpečnosť a ochrana majetku (prevádzkovanie kamerového systému)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávnený záujem: zamedzenie prístupu neoprávnených osôb do priestorov prevádzkovateľa, identifikácia osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa z dôvodu práce zamestnancov s osobnými údajmi a pod. týkajúcimi sa prevádzkovateľa a/alebo jeho zákazníkov, obchodných partnerov, predchádzanie krminality a narúšaniu bezpečnosti / ochrany údajov a majetku, odhaľovanie kriminality - uplatňovanie právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania

Kategória príjemcov: policajný zbor SR aprokuratúra SRPrenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebokonania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. V ELPRO, s.r.o. neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené včl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie o právach dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

  • požadovať prístup k jej osobným údajom;
  • požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov;
  • kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobnéúdaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajovSlovenskej republiky. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované včlánkoch 15 až 21 GDPR.

Košice 21.06.2019

    ...................................

        Ing. Pavel Bratko

Prevádzkovateľom a dodávateľom pre ESDshop.sk je spoločnost ELPRO, s.r.o.