Používate nepodporovaný prehliadač - stránka funguje v obmedzenom režime. Pre správne fungovanie stránky použite napr. mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobne.

Používate nepodporovaný prehliadač - stránka funguje v obmedzenom režime. Pre správne fungovanie stránky použite napr. mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobne.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Vážený zákazník,

od 25. mája 2018 platí nová legislatíva o ochrane osobných údajov. Nadobudlo účinnosťnariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré zaisťujú ochranu dôvernosti, integrity a zaistenie dostupnostiOÚ, tzn., že spoločnosť ELPRO, s.r.o. riadi bezpečnosť tak, aby sa nemohli realizovať hrozby vsúvislosti s OÚ.

Správca údajov

Správcom Vašich osobných údajov, tzn. subjekt, ktorý rozhoduje o cieľoch, účeloch a spôsobochspracovávania Vašich osobných údajov, je spoločnosť ELPRO, s.r.o. Napájadlá 19, 040 12 Košice.

Získavanie údajov a účely ich spracovávania

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože je to nevyhnutné na realizáciu dohody uzatvorenej medzinašou spoločnosťou a Vami, tzn. na realizáciu služby (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno bGDPR), tzn:

 • registráciu užívateľov v systéme objednávok a na realizáciu objednávok (v súlade s článkom6 ods. 1 písmeno b GDPR);

 • posudzovanie sťažností a reklamácií, záručných a pozáručných servisov (v súlade s článkom6 ods. 1 písmeno c GDPR);

 • vymáhanie požiadaviek a nárokov v súvislosti s uzatvorenou poistnou dohodou (v súlade sčlánkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe - oprávneného a opodstatneného práva navymáhanie pohľadávok;

 • archívne účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);

 • štatistické účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe oprávnenej aopodstatnenej potreby správcu disponovať informáciami o štatistikách ním vykonávanýchčinností, ktoré umožňujú zlepšovať ním vykonávané činnosti.

Dodatočne, platná legislatíva od nás vyžaduje, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali na daňové azúčtovacie účely.

Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov digitálnych služieb

Týmto dokumentom informujeme aj o všetkých aktivitách, ktoré súvisia s poskytovaním služieb predigitálne publikačné platformy ako sú tablety, mobilné zariadenia a počítače s operačným systémomAndroid a Apple iOS. Pri poskytovaní informácií v prostredí mobilných telefónov a tabletov súniektoré obsahové informácie zobrazované z prostredia siete internet. Pre ich zobrazenie jepodmienkou pripojenie k internetu do 3G siete alebo pomocou WIFI pripojenia.

V rámci týchto digitálnych služieb máme prístup k Vašim osobným údajom a zároveňzhromažďujeme napr. anonymné informácie o počte stiahnutí aplikácie z týchto aplikácií. Cieľom jelepšie porozumenie toho, čo preferujú naši zákazníci a či existuje priestor na zvýšenie kvalityslužby a produktu. Žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám na komerčné, ani iné účely.

Všetky zmeny v zásadách nakladania s osobnými údajmi užívateľov digitálnych služieb budúuverejnené na tejto stránke. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacimi s týmito podmienkami,môžete nás kontaktovať.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané (sprístupnené) iným subjektom, ktoré spracúvajú Vašeosobné údaje vo vlastnej réžii, medzi inými:

 • subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby;

 • bankám – na účely vrátenia neoprávnených platieb;

 • štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účelysplnenia zákonných povinností, ktoré máme (daňový úrad, prokuratúra ap.);

 • subjektom, ktoré nám poskytujú rôzne služby: právne, účtovné, daňové alebo poradenské.

Spracovávanie a trvanie uchovávania Vašich údajov

Spoločnosť ELPRO, s.r.o. spracováva osobné údaje v rozsahu:

 • Meno a priezvisko

 • Názov spoločnosti

 • IČO, DIČ a IČ DPH

 • Adresa fakturácie◦Adresa doručenia

 • e-mailová adresa

 • Telefónne číslo

 • Prihlasovacie údaje zákazníka

Tieto osobné údaje sú spracovávané len za účelom naplnenia zmluvy medzi spoločnosťou ELPRO, s.r.o. a zákazníkom (dodanie tovaru alebo služby). Dotknutá osoba má právo navýmaz osobných údajov, preto v prípade takejto požiadavky, budú osobné údaje dotknutejosoby bezodkladne vymazané. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovaniavašich údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobouzodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať osobnealebo písomne formou listovej zásielky na adrese spoločnosti, prípadne sa obrátiť priamo nanašu zodpovednú osobu na emailovej adrese zodpovednaosoba@elpro-ke.sk.

Práva súvisiace so spracovávaním údajov

Máte právo na prístup k svojim osobným údajov, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie,právo obmedziť ich spracovávanie, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, právona zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolovykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením (ak údaje boli spracovávané na základe súhlasu).

Okrem toho v situácii, keď uznáte, že spracovávanie údajov našom spoločnosťou porušuje predpisy GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nadochranou osobných údajov.

Prevádzkovateľom a dodávateľom pre ESDshop.sk je spoločnost ELPRO, s.r.o.