Používate nepodporovaný prehliadač - stránka funguje v obmedzenom režime. Pre správne fungovanie stránky použite napr. mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobne.

Používate nepodporovaný prehliadač - stránka funguje v obmedzenom režime. Pre správne fungovanie stránky použite napr. mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobne.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Vážený zákazník,

od 25. mája 2018 platí nová legislatíva o ochrane osobných údajov. Nadobudlo účinnosťnariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré zaisťujú ochranu dôvernosti, integrity a zaistenie dostupnostiOÚ, tzn., že spoločnosť ELPRO, s.r.o. riadi bezpečnosť tak, aby sa nemohli realizovať hrozby vsúvislosti s OÚ.

Správca údajov

Správcom Vašich osobných údajov, tzn. subjekt, ktorý rozhoduje o cieľoch, účeloch a spôsoboch spracovávania Vašich osobných údajov, je spoločnosť ELPRO, s.r.o. Napájadlá 19, 040 12 Košice.

Získavanie údajov a účely ich spracovávania

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože je to nevyhnutné na realizáciu dohody uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a Vami, tzn. na realizáciu služby (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR), tzn:

 • registráciu užívateľov v systéme objednávok a na realizáciu objednávok (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR);

 • posudzovanie sťažností a reklamácií, záručných a pozáručných servisov (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);

 • vymáhanie požiadaviek a nárokov v súvislosti s uzatvorenou poistnou dohodou (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe - oprávneného a opodstatneného práva navymáhanie pohľadávok;

 • archívne účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);

 • štatistické účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe oprávnenej aopodstatnenej potreby správcu disponovať informáciami o štatistikách ním vykonávanýchčinností, ktoré umožňujú zlepšovať ním vykonávané činnosti.

Dodatočne, platná legislatíva od nás vyžaduje, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali na daňové a zúčtovacie účely.

Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov digitálnych služieb

Týmto dokumentom informujeme aj o všetkých aktivitách, ktoré súvisia s poskytovaním služieb pre digitálne publikačné platformy ako sú tablety, mobilné zariadenia a počítače s operačným systémom Android a Apple iOS. Pri poskytovaní informácií v prostredí mobilných telefónov a tabletov sú niektoré obsahové informácie zobrazované z prostredia siete internet. Pre ich zobrazenie je podmienkou pripojenie k internetu do 3G siete alebo pomocou WIFI pripojenia.

V rámci týchto digitálnych služieb máme prístup k Vašim osobným údajom a zároveň zhromažďujeme napr. anonymné informácie o počte stiahnutí aplikácie z týchto aplikácií. Cieľom je lepšie porozumenie toho, čo preferujú naši zákazníci a či existuje priestor na zvýšenie kvality služby a produktu. Žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám na komerčné, ani iné účely.

Všetky zmeny v zásadách nakladania s osobnými údajmi užívateľov digitálnych služieb budú uverejnené na tejto stránke. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s týmito podmienkami, môžete nás kontaktovať.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané (sprístupnené) iným subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje vo vlastnej réžii, medzi inými:

 • subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby;

 • bankám – na účely vrátenia neoprávnených platieb;

 • štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účely splnenia zákonných povinností, ktoré máme (daňový úrad, prokuratúra ap.);

 • subjektom, ktoré nám poskytujú rôzne služby: právne, účtovné, daňové alebo poradenské.

Spracovávanie a trvanie uchovávania Vašich údajov

Spoločnosť ELPRO, s.r.o. spracováva osobné údaje v rozsahu:

 • Meno a priezvisko

 • Názov spoločnosti

 • IČO, DIČ a IČ DPH

 • Adresa fakturácie

 • Adresa doručenia

 • e-mailová adresa

 • Telefónne číslo

 • Prihlasovacie údaje zákazníka

Tieto osobné údaje sú spracovávané len za účelom naplnenia zmluvy medzi spoločnosťou ELPRO, s.r.o. a zákazníkom (dodanie tovaru alebo služby). Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, preto v prípade takejto požiadavky, budú osobné údaje dotknutej osoby bezodkladne vymazané. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovaniavašich údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov, môžete nás kontaktovať osobne alebo písomne formou listovej zásielky na adrese spoločnosti, prípadne sa obrátiť priamo na našu zodpovednú osobu na emailovej adrese zodpovednaosoba@elpro-ke.sk.

Práva súvisiace so spracovávaním údajov

Máte právo na prístup k svojim osobným údajov, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie, právo obmedziť ich spracovávanie, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením (ak údaje boli spracovávané na základe súhlasu).

Okrem toho v situácii, keď uznáte, že spracovávanie údajov našou spoločnosťou porušuje predpisy GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov.

Prevádzkovateľom a dodávateľom pre ESDshop.sk je spoločnost ELPRO, s.r.o.