Používate nepodporovaný prehliadač - stránka funguje v obmedzenom režime. Pre správne fungovanie stránky použite napr. mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobne.

Používate nepodporovaný prehliadač - stránka funguje v obmedzenom režime. Pre správne fungovanie stránky použite napr. mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobne.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI ELPRO, s.r.o.

I. Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov (ďalej len "VOP")

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1.

Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou:

ELPRO, s.r.o.,

so sídlom Napájadlá 19,

040 12 KOŠICE, Slovenská republika,

IČO: 31718604 , DIČ: 2020482134

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7127/V, kontaktné tel. č. +421 55 623 10 93, kontaktná e-mailová adresa: elpro@elpro-ke.sk, (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je spotrebiteľom a je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

 

1.2.

Na účely týchto VOP sa spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej alebo inej spotrebiteľskej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a osobou, ktorá nie je spotrebiteľom sa riadia osobitnými všeobecnými obchodnými podmienkami pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

 

1.3.

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia Kúpnou zmluvou, týmito VOP a reklamačným poriadkom Predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok") v tomto poradí, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa,  a v niektorých prípadoch zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení.

2. Spôsob objednania Tovaru

2.1.

Kupujúci si môže objednať Tovar On-line výberom požadovaného tovaru (vložením do košíka a odoslaním objednávky) na www.esdshop.sk. (ďalej len "Internetový obchod") (ďalej len „Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledovných ustanoveniach tohto článku VOP, elektronickou poštou obchod@esdshop.sk, alebo písomne zaslaním poštou na adresu sídla firmy.

2.2.

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Po prekontrolovaní zadaných údajov, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom „Záväzne objednať s povinnosťou platby“.

2.3.

Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.4.

Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu potvrdzujúci e-mail a bude obsahovať všetky požadované údaje, najmä:

 • meno a priezvisko Kupujúceho;
 • dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho;
 • e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho;
 • názov objednávaného Tovaru;
 • množstvo objednaného Tovaru;
 • zvolený spôsob dodania objednaného Tovaru,
 • príp. ďalšie údaje vyžadované v zmysle Objednávky (napr. meno, priezvisko a telefónne číslo osoby oprávnenej prevziať dodaný Tovar, tzv. Kontakt).

2.5.

Ak Kupujúci Objednávku zaslal Predávajúcemu prostredníctvom Zákazníckeho portálu, Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do Zákazníckeho portálu, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu Objednávky a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do Internetového obchodu.

2.6.

Doručená Objednávka je záväzná. K účinnému odvolaniu Objednávky zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde na e-mail obchod@esdshop.sk, resp. na e-mail zástupcu Predávajúceho priradeného Kupujúcemu.

2.7.

Predávajúci potvrdí záväzné prijatie Objednávky Kupujúceho v e-maile zaslanom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej len „Akceptácia Objednávky“).

2.8.

Pri predaji v sídle firmy spoločnosti, ktorému nepredchádzala Objednávka a pri ktorom bola Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá v rámci súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho v sídle firmy Predávajúceho, sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú prevzatím Tovaru a zaplatením Kúpnej ceny Kupujúcim.

2.9.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú momentom, kedy Akceptácia Objednávky dôjde Kupujúcemu e-mailom.

2.10.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že za podmienok stanovených v týchto VOP Kupujúcemu odovzdá Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, a prevedie na neho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a riadne a včas zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. 3 týchto VOP (ďalej len "Kúpna cena").

2.11.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, ak v Internetovom obchode bola uvedená chybne cena, popis Tovaru alebo vložený nesprávny obrázok Tovaru, alebo ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky, alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedenému v Internetovom obchode v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. O neuskutočnení Akceptácie Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho emailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú v Objednávke.

2.12.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na základe Objednávky z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a v lehote 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu alebo preddavok a zaplatené súvisiace poplatky rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe. Ak Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu alebo preddavok a zaplatené súvisiace poplatky prevodom na bankový účet Kupujúceho, Predávajúci si splní povinnosť vrátenia Kúpnej ceny, preddavku a prípadných poplatkov momentom, keď zadá príkaz na úhradu v tejto výške svojej banke. Predávajúci nezodpovedá za to, ak vrátené peňažné prostriedky neboli pripísané na účet Kupujúceho vo vyššie uvedenej lehote z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť, najmä v prípadoch pochybenia na strane banky Predávajúceho alebo banky Kupujúceho alebo zlyhania bankového systému. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

3. Platobné podmienky

3.1.

Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim akceptovaná v zmysle týchto VOP, zaplatiť riadne a včas Kúpnu cenu. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru alebo neštandardné balenie alebo iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním Tovaru (ďalej len "Náklady za dodanie"). Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Predávajúcemu aj Náklady na dodanie zakúpeného Tovaru.

3.2.

Ak si Kupujúci objednal Tovar prostredníctvom Objednávky, Kúpna cena je uvedená v Internetovom obchode k vybranému Tovaru v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

3.3.

Predávajúci je oprávnený predložiť Kupujúcemu cenovú ponuku (ďalej len "Cenová ponuka"). Cena za Tovar uvedená v Cenovej ponuke sa môže líšiť od cien uvedených v Internetovom obchode. Cenová ponuka obsahuje informáciu o dobe platnosti Cenovej ponuky a konkrétne podmienky, za splnenia ktorých platí cena uvedená v Cenovej ponuke, prípadne podmienky umožňujúce zmenu Kúpnej ceny.

3.4.

Kúpnu cenu a Náklady na dodanie uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny podľa spôsobu uzavretia Kúpnej zmluvy a spôsobu prevzatia alebo dodania Tovaru:

a) platba v hotovosti alebo kartou pri prevzatí Tovaru v sídle firmy Predávajúceho,

c) platba na dobierku je platba kuriérovi (UPS/DPD) pri prevzatí tovaru - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 4,5 € bez DPH (5,40 EUR s DPH).

d) proforma faktúrou - vopred na základe záväznej objednávky, proforma faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 3,50 € bez DPH (4,20 EUR s DPH),

e) PayPal - platobným systémom PayPal. Po kontrole objednávky budú zaslané na uvedený e-mail kupujúceho pokyny pre platbu systémom PayPal - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 7.5 € bez DPH (9,- EUR s DPH),

f) platba na faktúru -  maximálna doba splatnosti 30 dni

 

POZNÁMKA 1: V prípade prvoodberateľov / väčšej objednávky si vyhradzujeme právo určiť formu úhrady na proforma faktúru. Tovar odosielame po pripísaní sumy na náš účet.
POZNÁMKA 2: V prípade objednávky, ktorej hmotnosť bude presahovať 3kg alebo bude nadrozmerná, tak sa bude poplatok za prepravu kalkulovať samostatne podľa hmotnosti / rozmerov.

          Upozornenie: Platby šekom a platobnou kartou neakceptujeme!!!

4. Dodacia lehota

4.1.

Pri určovaní dodacej lehoty vychádza Predávajúci z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov, povahy Tovaru a spôsobu objednania Tovaru.

4.2.

Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne je možné prevziať ihneď po uhradení hodnoty tovaru. V prípade rozšírenia, alebo zmeny objednávky je tovar pripravený k odberu po dobe nevyhnutnej na vykonanie požadovaných úprav. Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží naskladnený tovar do 24 - 48 hodín (iba v pracovných dňoch) od potvrdenia objednávky. V prípade, ak požadovaný tovar nie je skladom, môže dodacia doba presiahnuť 2 až 3 týždne.

 

5. Podmienky dodania Tovaru

5.1.

Kupujúci si v Objednávke môže zvoliť dodanie Tovaru prostredníctvom jeho prevzatia Kupujúcim v sídle firmy Predávajúceho, t.j. osobného odberu. Predávajúci po spracovaní Objednávky a pripravení Tovaru na odber vyzve Kupujúceho na prevzatie objednaného Tovaru telefonicky na telefónne číslo uvedené v Objednávke alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Prevzatie Tovaru na sídle firmy Predávajúceho je v zásade možné v čase od 08.00 do 16.00 počas pracovných dní.

5.2.

Dodanie Tovaru sa uskutočňuje prepravnou (kuriérskou spoločnosťou), s ktorou má Predávajúci uzatvorenú zmluvu o spolupráci alebo iného poskytovateľa kuriérskych alebo prepravných služieb (ďalej len "Dopravca"). Štandardná suma za prepravu je 5,40 € / dobierka s DPH. Pri objednávkach nad 120,-€ s DPH si prepravné náklady neúčtujeme. Konečný poplatok za dopravu bude vyčíslený v Objednávke uskutočnenej na Zákazníckom portáli.

5.3.

Ak si Kupujúci zvolil možnosť dodania Tovaru dopravou Dopravcom na zvolenú adresu, Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu presnú adresu, kam má byť objednaný Tovar doručený, a zabezpečiť prevzatie zásielky s objednaným Tovarom prostredníctvom zodpovednej alebo kontaktnej osoby, ktorá musí byť totožná s osobou, ktorú Kupujúci označil v Objednávke ako kontakt. Ak sa Dopravcovi objednaného Tovaru nepodarilo Tovar doručiť Kupujúcemu, uskutoční náhradné doručenie. Doklad o kúpe slúžiaci zároveň ako dodací list je vždy priložený v zásielke s prepravovaným Tovarom.

5.4.

Pri osobnom odbere Tovaru je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať a pri zistení akýchkoľvek zjavných vád je povinný tieto vady ihneď oznámiť Predávajúcemu. Pri dodaní objednaného Tovaru Dopravcom je Kupujúci povinný riadne Tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto na mieste oznámiť Dopravcovi a spolu s Dopravcom ich zaznamenajú v protokole alebo inom písomnom dokumente. Neskoršie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady týkajúcich za zjavných vád Tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí (alebo aj v prípade, ak Kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku Tovaru pri jeho prevzatí), môže byť po posúdení všetkých okolností obmedzené alebo zamietnuté.

5.5.

Kupujúci má právo neprevziať Tovar od Dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (doklad o kúpe).

 

6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

6.1.

V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, vrátane Objednávky v Internetovom obchode, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

6.2.

Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy. Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii pre Kupujúceho aj na internetovej stránke Predávajúceho v sekcii reklamačný poriadok – na konci v pravom dolnom rohu.

6.3.

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako sú Náklady na dodanie; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku tým nie je dotknuté. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Bez ohľadu na lehotu na vrátenie platieb Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, platby budú Predávajúcim uhradené v prospech Kupujúceho až po doručení predmetného Tovaru Predávajúcemu alebo po tom, čo Kupujúci predloží Predávajúcemu doklad preukazujúci zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, okrem prípadu, ak sa Kupujúci s Predávajúcim dohodli na inom spôsobe úhrady platieb Kupujúcemu bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

6.4.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

7. Zodpovednosť za vady

7.1.

Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1.

Tieto VOP sú platné, účinné a záväzné od 05.08.2020. Platné a účinné znenie VOP je Kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke Predávajúceho (www.esdshop.sk) a tiež na sídle firmy Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

8.2.

Kupujúci pred uskutočnením, resp. odoslaním Objednávky na Zákazníckom portáli je povinný

sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP. Svoj súhlas vyjadrí zaškrtnutím políčka "súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov". Odoslaním resp. uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných Nákladov na dodanie, dodacími podmienkami, ďalej že mal možnosť sa oboznámiť s VOP platnými a účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými Predávajúcim Kupujúcemu pred uskutočnením Objednávky. Kupujúci sa zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Predávajúcim po uskutočnení, resp. odoslaní Objednávky, ak mu ich Predávajúci zašle.

8.3.

Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj , Vrátna 3, P. O. BOX A-35,04065 Košice 1

 

II. Všeobecné obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej len "VOP")

1. Úvodné ustanovenia

1.1.

Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou ELPRO, s.r.o., so sídlom Napájadlá 19, 040 12, Slovenská republika, IČO: 31718604 , DIČ: 2020482134 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7127/V, kontaktné tel. č. +421 55 623 10 93 , kontaktná e-mailová adresa: elpro@elpro-ke.sk, (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je podnikateľom a je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2.

Na účely týchto VOP sa podnikateľom rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (ak kupujúci pri nákupe uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), považuje sa za podnikateľa, nie spotrebiteľa, pokiaľ neinformuje Predávajúceho inak).

1.3.

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia týmito VOP. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomnou zmluvou alebo týmito VOP neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 

2. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1.

Kupujúci si môže objednať Tovar On-line výberom požadovaného tovaru (vložením do košíka a odoslaním objednávky) na www.esdshop.sk. (ďalej len "Internetový obchod") (ďalej len „Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledovných ustanoveniach tohto článku VOP, elektronickou poštou obchod@esdshop.sk, alebo písomne zaslaním poštou na adresu sídla firmy.

2.2.

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Po prekontrolovaní zadaných údajov, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom „Záväzne objednať s povinnosťou platby“.

2.3.

Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.4.

Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu potvrdzujúci email a bude obsahovať všetky požadované údaje, najmä:

 • meno a priezvisko Kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa alebo obchodné meno Kupujúceho, ak ide o právnickú osobu;
 • dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho;
 • IČO a IČ DPH Kupujúceho (ak takejto osobe bolo pridelené);
 • e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho;
 • názov objednávaného Tovaru;
 • množstvo objednaného Tovaru;
 • zvolený spôsob dodania objednaného Tovaru;

príp. ďalšie údaje vyžadované v zmysle Objednávky (napr. meno, priezvisko a telefónne číslo osoby splnomocnenej alebo poverenej na prevzatie dodaného Tovaru, tzv. kontakt).

2.5.

Ak Kupujúci Objednávku zaslal Predávajúcemu prostredníctvom Zákazníckeho portálu, Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do Zákazníckeho portálu, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu Objednávky plnia len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do Internetového obchodu.

2.6.

Doručená Objednávka je záväzná. K účinnému odvolaniu Objednávky zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde telefonicky alebo na e-mail Predávajúceho obchod@esdshop.sk, skôr, ako Predávajúci uskutoční Akceptáciu Objednávky Kupujúceho.

2.7.

Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci potvrdí záväzné prijatie Objednávky Kupujúceho v e-maile zaslanom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej len „Akceptácia Objednávky“).

2.8.

Pri predaji v sídle firmy predávajúceho, ktorému nepredchádzala Objednávka a pri ktorom bola Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá v rámci súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú súčasným dodaním a prevzatím Tovaru a zaplatením Kúpnej ceny Kupujúcim.

2.9.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú momentom, kedy

Akceptácia Objednávky dôjde Kupujúcemu.

2.10.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že za podmienok stanovených v týchto VOP Kupujúcemu dodá Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, a prevedie na neho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a riadne a včas zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

2.11.

Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, ak v Internetovom obchode bola uvedená chybne cena, popis Tovaru alebo vložený nesprávny obrázok Tovaru, alebo ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky, alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedenému v Internetovom obchode v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. O neuskutočnení Akceptácie Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú v Objednávke.

2.12.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu alebo preddavok a zaplatené súvisiace poplatky rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe. Ak Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu alebo preddavok a zaplatené súvisiace poplatky prevodom na bankový účet Kupujúceho,  predávajúci si splní povinnosť vrátenia Kúpnej ceny, preddavku a prípadných poplatkov momentom, keď zadá príkaz na úhradu v tejto výške svojej banke. Predávajúci nezodpovedá za to, ak vrátené peňažné prostriedky neboli pripísané na účet Kupujúceho vo vyššie uvedenej lehote z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť, najmä v prípadoch pochybenia na strane banky Predávajúceho alebo banky Kupujúceho alebo zlyhania bankového systému. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

3. Platobné podmienky

3.1.

Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim akceptovaná, zaplatiť riadne a včas Kúpnu cenu. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru, napr. náklady za neštandardné balenie alebo iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním Tovaru (ďalej len "Náklady za dodanie"). Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Predávajúcemu aj Náklady na dodanie zakúpeného Tovaru.

3.2.

Ak si Kupujúci objednal Tovar prostredníctvom Objednávky, Kúpna cena je cena uvedená v Internetovom obchode k vybranému Tovaru v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

3.3.

Predávajúci je oprávnený predložiť Kupujúcemu cenovú ponuku (ďalej len "Cenová ponuka"). Cena za Tovar uvedená v Cenovej ponuke sa môže líšiť od cien uvedených v Internetovom obchode. Cenová ponuka obsahuje informáciu o dobe platnosti Cenovej ponuky a konkrétne podmienky, za splnenia ktorých platí cena uvedená v Cenovej ponuke, prípadne podmienky umožňujúce zmenu Kúpnej ceny.

3.4.

Kúpnu cenu a Náklady na dodanie uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny podľa spôsobu uzavretia Kúpnej zmluvy a spôsobu prevzatia alebo dodania Tovaru:

a) platba v hotovosti alebo kartou pri prevzatí Tovaru v sídle firmy Predávajúceho,

c) platba na dobierku je platba kuriérovi (UPS/DPD) pri prevzatí tovaru - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 4,5 € bez DPH (5,40 EUR s DPH).

d) proforma faktúrou - vopred na základe záväznej objednávky, proforma faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 3,50 € bez DPH (4,20 EUR s DPH),

e) PayPal - platobným systémom PayPal. Po kontrole objednávky budú zaslané na uvedený e-mail kupujúceho pokyny pre platbu systémom PayPal - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 7.5 € bez DPH (9,- EUR s DPH),

f) platba na faktúru -  maximálna doba splatnosti 30 dni

 

POZNÁMKA 1: V prípade prvoodberateľov / väčšej objednávky si vyhradzujeme právo určiť formu úhrady na proforma faktúru. Tovar odosielame po pripísaní sumy na náš účet.
POZNÁMKA 2: V prípade objednávky, ktorej hmotnosť bude presahovať 3kg alebo bude nadrozmerná, tak sa bude poplatok za prepravu kalkulovať samostatne podľa hmotnosti / rozmerov.

         Upozornenie: Platby šekom neakceptujeme!!!

4. Dodacia lehota

4.1.

Pri určovaní dodacej lehoty vychádza Predávajúci z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov, povahy Tovaru a spôsobu objednania Tovaru.

4.2.

Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne je možné prevziať ihneď po uhradení hodnoty tovaru. V prípade rozšírenia, alebo zmeny objednávky je tovar pripravený k odberu po dobe nevyhnutnej na vykonanie požadovaných úprav. Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží naskladnený tovar do 24 - 48 hodín (iba v pracovných dňoch) od potvrdenia objednávky. V prípade, ak požadovaný tovar nie je skladom, môže dodacia doba presiahnuť 2 až 3 týždne.

 

5. Podmienky dodania Tovaru

5.1.

Tovar sa považuje za dodaný v momente, keď Tovar:

a) Kupujúci preberie na sídle firmy Predávajúceho;

b) Predávajúci odovzdá prvému dopravcovi na jeho odovzdanie Kupujúcemu.

5.2.

Kupujúci si v Objednávke môže zvoliť dodanie Tovaru prostredníctvom jeho prevzatia Kupujúcim v sídle firmy Predávajúceho, t.j. osobného odberu. Predávajúci po spracovaní Objednávky a pripravení Tovaru na odber vyzve Kupujúceho na prevzatie objednaného Tovaru telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Prevzatie Tovaru na sídle firmy Predávajúceho je v zásade možné od 08.00 do 16.00 počas pracovných dní.

5.3.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, preprava tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej (kuriérskej spoločnosti), s ktorou má Predávajúci uzatvorenú zmluvu o spolupráci alebo iného poskytovateľa kuriérskych alebo prepravných služieb (ďalej len "Dopravca"). Štandardná suma za prepravu je 5,40 € / dobierka s DPH. Pri objednávkach nad 100,-€ dopravu účtovaná nie je. Konečný poplatok za dopravu bude vyčíslený v Objednávke uskutočnenej na Zákazníckom portáli.

5.4.

Ak si Kupujúci zvolil možnosť dodania Tovaru dopravou Dopravcom na zvolenú adresu, Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu presnú adresu, kam má byť objednaný Tovar doručený, a zabezpečiť prevzatie zásielky s objednaným Tovarom prostredníctvom zodpovednej alebo kontaktnej osoby, ktorá musí byť totožná s osobou, ktorú Kupujúci označil v Objednávke ako kontakt. Ak sa Dopravcovi objednaného Tovaru nepodarilo Tovar doručiť Kupujúcemu, uskutoční náhradné doručenie. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom.

5.5.

Pri osobnom odbere Tovaru je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať a pri zistení akýchkoľvek zjavných vád je povinný tieto vady ihneď na mieste oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je pri dodaní objednaného Tovaru Dopravcom povinný objednaný Tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto na mieste oznámiť Dopravcovi (s ktorým spíše protokol o vadách alebo iný písomný dokument, ktorý následne podpíše), alebo ich najneskôr do 24 hodín od prevzatia Tovaru oznámiť Predávajúcemu. Reklamácie mechanického poškodenia Tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie (ktoré neboli uplatnené podľa vyššie uvedených podmienok ) nebude možné uznať.

5.6.

V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od Dopravcu zabezpečeného Predávajúcim, je Kupujúci povinný potvrdiť prevzatie Tovaru podpisom na preberacom protokole alebo predajnom doklade (dodací list, faktúra), o čom ho tento Dopravca informuje. Kupujúci má právo neprevziať Tovar od Dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra).

6. Zodpovednosť za vady

6.1.

Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, zodpovednosť za vady Tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1.

Tieto VOP sú platné, účinné a záväzné od 05.08.2020. Platné a účinné znenie VOP je Kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke Predávajúceho (www.esdshop.sk) a tiež v sídle firmy Predávajúceho.

7.2.

Kupujúci pred uskutočnením, resp. odoslaním Objednávky na Zákazníckom portáli je povinný sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP. Svoj súhlas vyjadrí zaškrtnutím políčka "súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov". Odoslaním resp. uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných Nákladov na dodanie, dodacími podmienkami, ďalej že mal možnosť sa oboznámiť s VOP platnými a účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými Predávajúcim Kupujúcemu pred uskutočnením Objednávky. Kupujúci sa zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Predávajúcim po uskutočnení, resp. odoslaní Objednávky, ak mu ich Predávajúci zašle.

 

 

 

V Košiciach, dňa 05.08.2020

ELPRO, s.r.o

 

Prevádzkovateľom a dodávateľom pre ESDshop.sk je spoločnost ELPRO, s.r.o.