Obchodné podmienky

Spoločnosť ELPRO, s.r.o. spracováva Vaše údaje systémom Money S4 s modulom GDPR, ktorý šifruje Vaše údaje a udržuje Vaše osobné údaje v bezpečí.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 KONTAKNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO
Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len predávajúci) :

ELPRO, s.r.o.
Napájadlá 19, 040 12 Košice
SLOVENSKO
Spoločnosť je registrovaná okresným súdom Košice I, vložka č. 7127/V.

IČO: 31718604
DIČ: 2020482134
IČ DPH: SK2020482134
DUNS číslo: 495061298

Číslo účtu:
Všeobecná úverová banka a.s.: 2422850055 / 0200
IBAN: SK53 0200 0000 0024 2285 0055
SWIFT: SUBASKBX


1.2 DOZORUJÚCI ORGÁN

Dozorujúcim orgánom je:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

(Odbor výkonu dozoru)

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár SOI.


1.3 DEFINÍCIA KUPUJÚCEHO
Kupujúcim sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba.
Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti podľa § 2, písm. a) 250/2007 Z.Z.
 
2. OBJEDNÁVKA TOVARU
2.1 SPÔSOB OBJEDNÁVKY TOVARU
K objednávaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:
 • On-line výberom požadovaného tovaru (vložením do košíka a odoslaním objednávky) na www.spajkovanie.sk.
 • Elektronickou poštou obchod@spajkovanie.sk.
 • Písomne zaslaním poštou na adresu prevádzky firmy (viď odsek 1.1 Rozsah platnosti).

2.2 NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY TOVARU
Pre záväzné potvrdenie objednávaného tovaru musí objednávka obsahovať nasledujúce náležitosti:
 • typ, špecifikácia tovaru a počet kusov podľa aktuálneho cenníka
 • obchodné meno kupujúceho, vrátane IČO prípadne DIČ (firmy a spoločnosti)
 • priezvisko a meno (fyzickej osoby)
 • kompletná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • spôsob dopravy resp. prevzatia tovaru (v poznámke)
 • kontaktný telefón, e-mail (pre prípadné upresnenie objednávky)

2.3 POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí aktuálnu dostupnosť typu a množstva objednávaného tovaru, prípadne možnosti požadovaného rozšírenia. Pri osobnom odbere je tovar možné rezervovať do 24 hodín, po predložení zálohy 1 týždeň. Objednávka tovaru je záväzná až po odsúhlasení predávajúcim.

2.4 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Nezáväznú alebo predajcom nepotvrdenú objednávku je možné zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov. Pri zrušení záväznej, potvrdenej objednávky je predajca oprávnený účtovať storno poplatok vo výške max. 10% z ceny objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom, resp. ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie. Záloha uhradená za účelom rezervácie tovaru je po zrušení objednávky samostatne nevratná. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru je predavajúci povinný vrátiť celú výšku zálohovej platby na účet kupujúceho. Vrátenie tovaru pri zásielkovom predaji je popísane v bode 4.4.
 
3. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 CENA TOVARU
Cena tovaru sa riadi aktuálnou ponukou zverejnenou na www.esdshop.eu platnou v čase potvrdenia objednávky. Ceny sú zobrazené automaticky v zozname produktov bez DPH. Množstevné zľavy (ak sú dostupné pre daný produkt) sa zobrazujú v detailoch produktov. Predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim osobité cenové a platobné podmienky predovšetkým pri množstevných odberoch. Po objednaní tovaru predajca potvrdí zákazníkovi cenu a dostupnosť.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. V tomto prípade má kupujúci právo na odstúpenie od dohodnutej objednávky.

3.2 FORMA PLATBY
 • dobierkou - platba kurierovi (UPS/DPD) pri prevzatí tovaru - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 4,5 € bez DPH (5,40 EUR s DPH).
 • proforma faktúrou - vopred na základe záväznej objednávky, proforma faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 3,50 € bez DPH (4,20 EUR s DPH).
 • PayPal - platobným systémom PayPal. Po kontrole Vašej objednávky Vám zašleme na uvedený e-mail pokyny pre platbu systémom PayPal - účtuje sa paušálny poplatok za prepravu 7.5 € bez DPH (9,- EUR s DPH).
 • v hotovosti - platba v hotovosti na adrese prevádzkovateľa eshopu
 • inak vopred dohodnutým spôsobom
POZNÁMKA 1: V prípade prvoodberateľov / väčšej objednávky si vyhradzujeme právo určiť formu úhrady na proforma faktúru. Tovar odosielame po pripísaní sumy na náš účet.
POZNÁMKA 2: V prípade objednávky, ktorej hmotnosť bude presahovať 3kg alebo bude nadrozmerná, tak sa bude poplatok za prepravu kalkulovať samostatne podľa hmotnosti / rozmerov.

Upozornenie: Platby šekom neakceptujeme!

 
4. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU
4.1 SPÔSOB PREVZATIA TOVARU
 • osobne - v prevádzkových priestoroch predávajúceho
 • prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou UPS alebo DPD - dopravné podmienky sú k dispozicií na Internetových stránkach prepravnej spoločnosti. Pri zasielaní tovaru hradí náklady na prepravu kupujúci, ak nie je uvedené inak.
  Štandardná suma za dopravu je 5,40 € / dobierka s DPH. Pri objednávkach nad 100,-€ si dopravu neúčtujeme.

POZNÁMKA : V prípade objednávky zo zahraničia, nadrozmerného tovaru alebo tovaru s vyššou hmotnosťou (nad 3kg) sa robí osobitná kalkulácia nákladov na prepravu.

4.2 DODACIA DOBA
Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne je možné prevziať ihneď po uhradený hodnoty tovaru. V prípade rozšírenia, alebo zmeny objednávky je tovar pripravený k odberu po dobe nevyhnutnej na vykonanie požadovaných úprav. Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží naskladnený tovar do 24 - 48 hodín (iba v pracovných dňoch) od potvrdenia objednávky. V prípade, ak požadovaný tovar nie je skladom, môže dodacia doba dosiahúť 2 až 3 týždne. (Vždy sa telefonicky alebo e-mailom upresní)

4.3 NADOBUDNUTIE TOVARU
Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci obdrží doklad o nadobudnutí tovaru (faktúru a príjmový pokladničný doklad) k prevzatému tovaru. V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra, zaslaná spolu s tovarom. Tovar sa považuje za dodaný, okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď (do 24h) pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Pri objednávke tovaru na dobierku kupujúci uhradí plnú cenu tovaru kurierovi pri prevzatí tovaru. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

4.4 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU
Spotrebiteľ (spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti podľa § 2, písm. a) 250/2007 Z.Z.) má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa podľa § 7, 102/2014 Z.Z. - možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru pri zásielkovom predaji. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol preberaný osobne na predajnom mieste spoločnosti.
Písomne prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu a presnej adresy pre finančné vysporiadanie musí byť predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú zásielku kurierom alebo poštou I. triedou (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe. V prípade splnenia uvedených podmienok predajca vráti cenu tovaru prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 15 dni od doručenia písomného prehlásenia o odstúpení od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť (servis, meranie, preprava a pod.)
 • ak ide o predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo potvrdil inštaláciu (aktiváciu)
 • ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovar objednaný špeciálne na objednávku
 • Upozorňujeme, že právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní nemá subjekt, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa podľa § 2, písm. a) 250/2007 Z.Z. (fyzická / právnická osoba, ktorá využíva tovar na výkon svojho podnikania - uvedenie IČO / IČ DPH). V tomto prípade sa postupuje v zmysle obchodného zákonníka. Obchodný zákonník poskytuje iba možnosť reklamácie tovaru, nie však vrátenia do 14 dni.
 
5. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
Predajca má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať. Podmienky uplatnenia záruky sa riadia reklamačným poriadkom. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianského zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.
Prevádzkovateľom a dodávateľom pre ESDshop.sk je spoločnost ELPRO, s.r.o.